Algemene voorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Cascade Training & Coaching.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met hoofdletter vermelde, begrippen verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Cascade Training & Coaching

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele – en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training: groepsgewijze trainingen en/of bijeenkomsten. zoals vermeld in de daartoe opgemaakte offerte en op de website van Opdrachtnemer.

Individuele Coaching: individuele begeleiding, al dan niet on the job, zoals vermeld in de daartoe opgemaakte offerte en op de website van Opdrachtnemer.

Teamcoaching: teambegeleiding, al dan niet on the job, zoals vermeld in de daartoe opgemaakte offerte en op de website van Opdrachtnemer.

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele – en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Inventarisatie gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en/of een potentiële deelnemer aan een Training of Coaching, waarin de leerdoelen van een training of coaching met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door, of akkoord per email van de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging per email door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.2 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren.

4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of Opdrachtgever noodzakelijke informatie voor de volgende fase heeft verstrekt.

 

Artikel 5: Annulering of verplaatsing door Opdrachtgever

De Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

a. Bij annulering van de Opdracht > 4 weken voor aanvang van de Opdracht wordt 15% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de Opdracht < 4 maar > 2 weken voor aanvang van de Opdracht wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering <2 weken voor aanvang van de Opdracht wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.

De Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht te verplaatsen. Het verzoek daartoe dient schriftelijk ingediend te worden. Een nieuwe (start)datum of data worden in overleg met Opdrachtnemer vastgesteld.

Training, Onderzoek en Coachingtraject
b. Bij verplaatsing >4 weken voor aanvang van een Training/Onderzoekstraject/Coachingtraject is eenmaal kosteloos, bij een tweede verplaatsing wordt de factuur voor de eerder overeengekomen opdracht verzonden.
c. Bij verplaatsing <4 maar >2 weken voor aanvang van een Training/Onderzoekstraject/Coachingtraject wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Bij een tweede verplaatsing binnen deze termijn wordt de restantfactuur voor de eerder overeengekomen opdracht verzonden.
d. Bij verplaatsing <2 weken voor aanvang van een Training/Onderzoekstraject/Coachingtraject wordt de factuur voor 100% van alle kosten verzonden.

f. Vervanging van (een) deelnemer(s) voor reeds eerder vastgestelde Training of Coachingstraject is mogelijk. Het Inventarisatie gesprek inzake leerdoelen van de vervangende deelnemer(s) wordt in rekening gebracht volgens het geldende uurtarief.

g. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de Opdracht of na aanvang van de Opdracht de deelname (tussentijds) beëindigt of anderszins niet (langer) aan de Opdracht deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling. Vervanging is redelijkerwijs mogelijk echter Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor dit te weigeren wanneer dit, vanuit professioneel standpunt van Opdrachtnemer gezien, niet zinvol geacht wordt.

Coachings- of onderzoeksafspraak
h. Annulering of wijziging door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer van een gemaakte afspraak inzake Coaching/Onderzoek is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de betreffende van afspraak kosteloos.
i. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de gemaakte afspraak inzake Coaching/Onderzoek wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht.
j. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de gemaakte afspraak inzake Coaching/Onderzoek wordt 100% van het uurtarief in rekening gebracht.

k. De kosten van annulering en/of verplaatsing van de Opdracht, Training of Coaching zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

  

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de Opdracht te annuleren of deelname van Opdrachtgever dan wel de/een door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het reeds door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag betreffende de geannuleerde uren, dagdelen of dagen.

 

Artikel 7: Prijzen

7.1 Prijzen zoals vermeld in offerte of prijsopgave zijn bindend, tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4 of wanneer door Opdrachtnemer een vergissing is gemaakt, in de zin van rekenfout of typefout, in een offerte of prijsopgave en deze voor de (start)datum van de opdracht wordt ontdekt en gecorrigeerd.

7.2 Prijzen worden ieder jaar per 01 januari verhoogd met het in de CPI index genoemde inflatie cijfer van het voorgaande jaar.

 

Artikel 8: Betaling opdrachten

8.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum doch, indien (start)datum van de Opdracht binnen deze termijn valt, uiterlijk 1 dag voor aanvang van de Opdracht, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze.

8.2. Bij deelname aan een (trainings- of coaching) traject brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur te voldoen binnen 30 dagen na facturering doch uiterlijk 1 dag voor aanvang van het traject op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3. Eventuele reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/coaching of opdracht zijn niet in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

8.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

8.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/coaching te weigeren.

 

Artikel 9: Informatie behorende bij de Opdracht

9.1 Informatie en technieken die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en coachingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

9.2 Opdrachtnemer houdt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, waarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10: Freelance inzet van derden

Cascade Training & Coaching behoudt zich het recht voor Opdrachten te laten uitvoeren door derden. Cascade Training & Coaching zal in deze gevallen te allen tijden zorg dragen voor capabele, professionele uitvoering van de opdracht.

Door Opdrachtnemer ingezette freelancers zijn gedurende twee jaar na beëindiging van de voor Opdrachtgever uitgevoerde Opdracht aan een concurrentiebeding gebonden, Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, gedurende voornoemde periode door Opdrachtnemer ingezette freelancers opdrachten, om niet of tegen betaling, te laten uitvoeren die ook door Opdrachtnemer uitgevoerd kunnen worden.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

11.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

11.4 Voor zover sport- en andere fysieke activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als

gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

11.6 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens of na de Opdracht gemaakte plannen, aangepaste werkwijzen, e.d.

  

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Cascade Training & Coaching, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, advisering en coaching, met als doel persoonlijke-, team- en/of organisatieontwikkeling.

12.2 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

12.3 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van diensten van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever en/of deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

12.4 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Artikel 13: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

13.1 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

a. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
b. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

13.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

13.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

 

Artikel 14: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.